Skip to content

Úloha architektonické elity v českém prostoru – “důvěra ve spolky se masivně snižuje…. jsou to prázdné organizace, jde o takové “generály bez vojska”

“za zaznamenání stojí tvrzení P. Friče, že neziskový sektor je v naprostém úpadku, že důvěra ve spolky se masivně snižuje….(o 10-15% ročně), současně, že jsou to prázdné organizace, že jde o takové “generály bez vojska”. Většina neziskovek (i typu Transparency International) jsou vyprázdněnými pojmy. Jde dnes pouze o zprofesionalizované organizace, starající se o vlastní fundraising. V podstatě jde jen o maskovaný, transakční aktivismus a že takovéto spolky ke svým aktivitám vůbec žádné občany nepotřebují. Skutečná aktivní část společnosti (třeba ta, co by skutečně chtěla pomáhat sociálně slabým…či se zajímat o dění ve společnosti) je tak naprosto osamělá.

další z témat:

Zažíváme období krize elit v naší společnosti? (nejen architektonických)”

Zažíváme období podrývání autority skutečných elit?

Jedná se o obecný trend moderní společnosti nebo specifický prolém posttotalitních společností?

Jaká je reálná pozice české elity (v různých oborech lidské činnosti) a její skutečná definice? Kdy samy elity (jež by měly být “výkvětem společnosti” slevují ze svých standardů a požadavků, které samy na sebe kladou, kdy kolaborují, kdy následně selhávají ve své odpovědnosti?

Co je zodpovědnost architekta?

Proč si dnes společnost vybírá za politiky jedince se sociálně patologickým chováním, které části společnosti dokonce imponuje?

Proč se společnost opět upíná k podivnému konzervativismu a oprašuje formy archaického fundamentalismu a nacionalismu?

Probíhá  ve společnosti boj vůči elitám formou populismu? – Je tento boj  veden právě  příslušníky elit, kteří tímto selhávají, “odpadávají”, rezignují na své poslání..?

Komplexnosti otázek odpovídala skladba účastníků debaty – filosof, sociolog a právník – historik, společně s praktikujícími architekty.

Hosté:

Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph. D. (FSV UK)
Profesor sociologie, vyučuje na Fakultě sociálních věd UK, zabývá
se výzkumem elit.

Václav Němec, Ph.D. (FF UK)
Český filosof, zabývá se pozdně antickou a středověkou filosofií,
filosofií 20. stol. (filosofie existence, filosofická antropologie)
a filosofií práva.

JUDr. PhDr. Jiří Plos (FA ČVUT)
Právník, vysokoškolský pedagog, vyučuje právo a urbanismus.

Ing. arch. Jaroslav Wertig (A69 – architekti)
Architekt a publicista, spolumajitel úspěšného českého architektonického studia, člen redakční rady časopisu Architekt, lektor ARCHIP

doc. Ing. arch. Jakub Cigler (jakub cigler architekti)
Architekt, majitel předního českého architektonického ateliéru

Debatu moderovali architekti Josef Smutný a Martin Kloda