Skip to content

Archiv pro štítek: Metropolit…án (připravovaný časopis)

Dopravní koncepce Metropolitního plánu

IPR / říjen 2016 Racionální koncepce dopravní infrastruktury je v politice územního plánování klíčová pro trvale udržitelný rozvoj hlavního města, ekonomickou prosperitu, pro kvalitu životního prostředí a komfort života jeho obyvatel. Metropolitní plán se zaměřil na využití pozitivních možností spolupůsobení dopravy ve veřejném prostoru, snižováním dopravního zatížení centra cestou přestavby a dostavby komunikační sítě v návaznosti na záměry obsažené v předešlých územně plánovacích dokumentech. Po letech budování dominantních dopravních staveb, které citelně ovlivnily tvář města a dlouhodobě jeho rozpočet, se změnil náhled s důrazem na citlivější řešení veřejného prostoru a jeho potřebnou revitalizaci ve prospěch bezmotorové dopravy a pěších uživatelů.…

Sídliště v Metropolitním plánu

IPR / 12. 8. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata Na sídlišti bydlí více než jedna třetina obyvatel Prahy. Pokrývají zhruba 14% zastavěných ploch v hlavním městě. Jejich význam je tedy pro Prahu mimořádný. Metropolitní plán (i další projekty IPR Praha) chtějí napomoci zvýšení kvality života na sídlištích a zhodnocení jejich potenciálu. Jak Metropolitní plán přistupuje k problematice sídlišť? Metropolitní plán chápe rozsáhlá volná prostranství mezi domy jako klíčovou kvalitu panelových sídlišť. Proto tyto plochy chrání před výstavbou. Umožňuje ale realizovat krajinné úpravy, reorganizovat zpevněné cesty a parkoviště, budovat hřiště nebo drobnou architekturu s důrazem na veřejnou vybavenost. Stáhněte si stručný průvodce sídlišti, který vám…

Potenciál, efektivita investic a priority města v Metropolitním plánu

IPR / 1. 9. 2016 Do měst se stěhuje stále více lidí – a čím dál důležitější jsou i z hlediska ekonomiky, vzdělání či inovací. Proto je potřeba pečlivě zvážit a následně určit místa, kde by se rozvoj města měl v budoucích letech odehrávat. Metropolitní plán tak vymezuje oblasti vhodné pro vznik kvalitních městských čtvrtí, ale i místa pro produkční areály či nové parky. Stáhněte si přehledný materiál shrnující tato témata. Metropolit…án – POTENCIÁL

Výšková regulace v Metropolitním plánu

IPR / 19. 7. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata Metropolitní plán je první územní plán Prahy, který reguluje výšku budov na celém území. Snaží se stabilizovat a chránit hodnoty stávající výškové kompozice Prahy, ale zároveň hledat místa, která mají být ve struktuře města doplněna: v několika pečlivě vybraných lokalitách tak MPP umožňuje realizovat výškové budovy – tak, aby tvořily uspořádanou kompozici a dotvářely horizont města. Na většině území se naopak stabilizuje současná výšková hladina. Stáhněte si stručný průvodce, jak Metropolitní plán nastavuje výškovou regulaci pražské zástavby. Text zároveň shrnuje vývoj pražské výškové zástavby v průběhu staletí. Metropolit…án – VÝŠKY

Parky v Metropolitním plánu

IPR / 18. 7. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata Cílem Metropolitního plánu je zlepšit dostupnost parků i tam, kde dnes obyvatelům chybí. Proto plán k současným více než 700 pražským parkům navrhuje vznik 207 parků nových. Kde by měly vzniknout? A jak Metropolitní plán zajistí, aby vznikly kvalitní parky v brownfieldech, kde mají vznikat nové čtvrti? Stáhněte si přehledně zpracovaný příběh pražských parků – jejich historický vývoj, současnost i regulační nástroje, které navrhuje Metropolitní plán. Metropolit…án – PARKY Základní otázky k pojetí parků a krajinyza městem vysvětluje následující video:

Mýty a fakta – Jak plán omezuje rozvoj města do otevřené krajiny

Proč Metropolitní plán omezuje rozvoj města do otevřené krajiny? http://plan.iprpraha.cz/cs/caste-dotazy Jedním ze základních principů Metropolitního plánu je zastavení rozpínání zástavby města do otevřené krajiny. Rozšiřování zástavby na úkor krajiny je neekonomické, neekologické a nekoncepční. Navíc, v případě Prahy, je zástavba do krajiny neopodstatněná vzhledem k tomu, že Praha disponuje množstvím nevyužitých ploch a brownfieldů v rámci města. Podle výpočtů IPR Praha má Praha uvnitř města tolik volných zanedbaných ploch vhodných pro vznik nových městských čtvrtí (např. nádraží Smíchov, Nákladové nádraží Žižkov, nádraží v Bubnech, brownfield ve Vysočanech), že by se tam při zachování současné hustoty zalidnění hlavního města vešlo na 430 tisíc nových…

Vybavenost v plánu

Zajišťuje Metropolitní plán plochy pro veřejnou vybavenost? zdroj: http://plan.iprpraha.cz/cs/caste-dotazy————————— a z odpovědi zpracovatelů dokumentace, viz odkaz na přiložený soubor    reakce_na_stanovisko_uvodni_cast_00_bw Ano, návrh Metropolitního plánu vymezuje plochy pro novou veřejnou vybavenost na základě analýzy deficitů veřejné vybavenosti a požadavků městských částí. Díky novému přístupu plán umožňuje na rozdíl od současného územního plánu umístit občanskou vybavenost kdekoliv v lokalitě s obytným způsobem využití i bez konkrétního vymezení funkční plochou a hlavně aniž by byla potřeba změna územního plánu. To umožní flexibilně reagovat na důsledky demografických změn, jako je v současné době nedostatek mateřských školek, či domovů pro seniory. Ano, návrh Metropolitního plánu vymezuje plochy pro…