Skip to content

Mezinárodní konference o plánování měst/vol.I

Zdravice účastníkům konference:

Vážení přátelé,

Máme v sobě potřebu pobývat v místech, kde se cítíme dobře a bezpečně. Od hluboké minulosti, kdy na přelomu pravěku a starověku vznikala první města, dělíme svět kolem sebe na tři druhy prostoru:

– na místa, která tvoříme a obýváme my

– na krajinu, která ta místa obklopuje

– na divočinu, kde vládne plnou mocí příroda.

 

Města nás provází po celou dobu naší civilizace.

Podoba našich měst ale není samozřejmá. Je odrazem dynamicky se proměňujícího života v proměnlivé společnosti. Praha se smí od roku 1990 rozvíjet svobodně, bez nadvlády ideologie jedné strany. Zažila volné nadechnutí devadesátých let i tuhnutí poměrů, developerské žně i ekonomickou krizi a současnou stagnaci. V Praze dodnes platí územní plán, složený z funkčních ploch, navázaných na dopravní infrastrukturu. Rigidní plán vyžadující tisíce změn.

Od roku 2012 připravuje pražský Institut plánování a rozvoje nový Metropolitní plán.

Jeho základními cíli jsou:

zastavení plošného rozrůstání, využívání vnitřních rezerv, intenzivní urbanizace ve smyslu „města krátkých vzdáleností“, posílení centra a lokálních center, členění města do charakteristických lokalit a jasné vymezení veřejných prostranství, a to jak těch zpevněných, tak nezpevněných (krajinných). To vše při důsledném hledání srozumitelného zobrazení a vyjádření tak složitého a vrstevnatého díla.*)

Teď se Praha ocitá na rozcestí. Příprava Metropolitního plánu je přerušena. O jeho podobu se vede ideový spor: zda plánem nařizovat „dobro“ pomocí přímých instrukcí, či „jen“ formulovat shodu na limitech pro svébytné chování investorů, majitelů a obyvatel. Ten první přístup je podmíněn velkou jistotou a znalostí budoucích dějů a má restriktivní charakter, druhý přístup umožňuje svobodný individuální projev daný hranicemi (urbanizace a veřejného prostoru), a je iniciační. *)

pozn: *) použité citace jsou z textu doc. Ing. arch. Jana Jehlíka (Jehlík J. Všem, kterých se to týká. Praha: 5. 10. 2016.)

Budoucí osud našeho města nás extrémně zajímá. V české společnosti probíhá živý diskurz na téma plánování rozvoje měst a naší společné zodpovědnosti za jejich budoucí podobu. Víme, že máme na co navazovat, neboť západně od našich hranic je podobná debata vedena již od 80. let minulého století. Porovnání zkušeností s rozvojem měst v atlantickém prostoru může velmi přispět k diskuzi politiků, odborníků a veřejnosti, která se o vývoj Prahy zajímá. Konference na téma „Principy územního plánování evropských měst“ je organizována ve spolupráci s hlavním městem Prahou a pod odbornou záštitou Ústavu urbanismu fakulty architektury Doc. Ing. arch Jana Jehlíka. Konference se bude konat v Rezidenci primátora hl.m. Prahy na Mariánském náměstí 1, dne 9. prosince 2016.

M.A. Martin Kloda za redakční radu platformy Metropolitní Praha, v Praze 26.11.2016