Skip to content

Dopravní koncepce Metropolitního plánu

IPR / říjen 2016

Racionální koncepce dopravní infrastruktury je v politice územního plánování klíčová pro trvale udržitelný rozvoj hlavního města, ekonomickou prosperitu, pro kvalitu životního prostředí a komfort života jeho obyvatel. Metropolitní plán se zaměřil na využití pozitivních možností spolupůsobení dopravy ve veřejném prostoru, snižováním dopravního zatížení centra cestou přestavby a dostavby komunikační sítě v návaznosti na záměry obsažené v předešlých územně plánovacích dokumentech. Po letech budování dominantních dopravních staveb, které citelně ovlivnily tvář města a dlouhodobě jeho rozpočet, se změnil náhled s důrazem na citlivější řešení veřejného prostoru a jeho potřebnou revitalizaci ve prospěch bezmotorové dopravy a pěších uživatelů.

  • Strategií dopravní koncepce Metropolitního plánu Prahy je především dosažení vyváženého systému veřejné, automobilové a bezmotorové dopravy zajišťujícího trvale udržitelný stav mobility ve městě. Je podmínkou k vytváření kvalitního a estetického veřejného prostoru pro pobyt a bezpečný pohyb obyvatel pozitivně ovlivňující kvalitu života v příjemném a vlídném prostředí metropole. Pro realizaci této strategie stanovuje Metropolitní plán v oblasti dopravy priority zaměřené na zvyšování standardu veřejné, zejména všech druhů kolejové dopravy a výstavbu klíčových staveb nadřazené komunikační sítě na území hlavního města včetně systému záchytných parkovišť, které vytvářejí podmínky pro eliminaci zbytné dopravy v kapacitně omezené síti vnitřního města. Souběžně stanovuje zkvalitňovat vybavenost veřejného prostoru se zaměřením na zlepšování podmínek pěší a cyklistické dopravy. V této souvislosti navrhuje dostavbu chybějících uličních spojení, propojení vltavských břehů a sousedních městských částí chybějícími mosty a lávkami. Realizace všech uvedených opatření se projevuje příznivějšími výstupy, které vyplynuly z posouzení vlivů Metropolitního plánu na životní prostředí (SEA).
  • V kontextu mezinárodních dopravních vazeb akcentuje význam rozvoje letecké dopravy, dálničních staveb a rychlých železničních spojení zajišťujících strategická napojení v rámci integrace do systému evropských dopravních sítí.
  • Pro dosažení vytčených cílů stanovuje Metropolitní plán zásady rozvoje jednotlivých druhů dopravy, vymezuje priority, rozsah a preferenci v realizaci dopravních staveb
    v závislosti na plnění klíčových kritérií, kterými jsou investiční a provozní náklady a přínosy staveb z hlediska vlivu na životní prostředí, kvalitu života obyvatel, estetiku veřejného prostoru a zajištění podmínek pro bezpečný a pohodlný pohyb městem bez bariér a neúčelných omezení