Skip to content

Zastupitelstvo: Dopis Metropolitní Prahy adresovaný zastupitelům hl. m. Prahy, předaný 20.10.2016 “Kritika přípravy Metropolitního plánu není vedena ve věcné a odborné rovině.”

Zásadní nesouhlas odborné veřejnosti s postupem náměstkyně P. Kolínské

Architektura, stavební kultura a územní plánování v České republice prochází obdobím krize :

Ve srovnání s předválečnou úrovní architektury v našich zemích přineslo 25 leté období svobodné společnosti překvapivě málo významných staveb. Ještě hůře dopadá porovnání ve schopnosti vytváření příjemného městského prostředí. Stávající územní plán byl připravován v polovině 90. let a neodpovídá už současným potřebám města. Část společnosti se v poslední době aktivizovala a začala bránit jednotlivým stavbám zejména obstrukčními metodami. Příprava projektu od záměru k realizaci dnes v Praze zabere průměrně 8 let času.

O systémovou úpravu podmínek, spočívajících ve změně přístupu k rozvoji města podle vzoru a zkušeností evropských metropolí se přibližně od roku 2012 soustavně snaží Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – IPR (dříve URM). Od pražských voleb 2014 je činnost IPR zpochybňována částí spektra politických stran a občanských spolků. Odborná veřejnost při tom hodnotí práci IPR pozitivně.

Politici jako prodloužená ruka „watchdogových“ spolků :

Některé watchdogové spolky (Arnika, Pražské fórum) si vstup Strany zelených do Rady MHMP vyložily jako politické vítězství. Svůj “dohled” na činnost politiků směřují selektivně na ostatní strany, zatímco Stranu zelených používají jako nástroj k prosazení vlastních představ. Jejich terčem se zejména po volbách r. 2014 stala příprava dokumentů pro územní rozvoj Prahy. Například kritika Pražských stavebních předpisů a snaha o jejich zdlouhavé přepracovávání ze strany náměstka M. Stropnického vedla ve výsledku k prohloubení nejistoty při povolování staveb, k významnému propadu stavebnictví a rostoucímu nedostatku volných bytů v Praze.

Zástupná a účelová kritika Metropolitního plánu :

Kritika přípravy Metropolitního plánu není vedena ve věcné a odborné rovině. Spolky nemají pro svou oponenturu kvalifikované odborné zázemí. Arnika postupuje metodou obstrukcí ve stavebních řízeních a Metropolitní plán používá ke zviditelnění vlastní činnosti a zdůvodnění své existence 1).

Další vlivovou skupinou je “Pražský urbanistický kroužek” – PUK 2), projekt garantovaný Pražským fórem. Kmenovými členy PUK  jsou Petr Klápště (autor posudků Metropolitního plánu pro Svaz městských částí, kritik Metropolitního plánu a PSP, architekt bez autorizace ČKA), Lukáš Vacek, (poradce náměstků primátorky pro územní rozvoj – M. Stropnický, J. Plamínková, P. Kolínská, architekt s autorizací ČKA pro obor architektura, bez autorizace pro obor územní plánování), Vít Masare, (asistent Matěje Stropnického, koordinátor Strany zelených pro regiony, člen Odborné rady Auto*Mat, bývalý mluvčí Auto*Mat, profesionální aktivista, nyní politik), Martin Veselý (místopředseda Pražského fóra – garanta projektu PUK, sociální antropolog).

Obáváme se, že rozhodování náměstků primátorky pro územní rozvoj (M. Stropnický, P. Kolínská) bylo a je ovlivňováno jednostranným názorem z okruhu aktivistických spolků bez opory
v odborném zázemí :

Zároveň se domníváme, že nebyla dána dostatečná váha názoru pověřených odborníků (Gremiální rada IPR, Odborná pracovní skupina pro posouzení Metropolitního plánu), povolaných a placených za odborné posouzení Metropolitního plánu z prostředků hlavního města Prahy. Nebyly vyslyšeny názory ostatních odborníků v oboru urbanismus a územní plánování, včetně zahraničních. Probíhající debata o přípravě Metropolitního plánu tak postrádá věcnou odbornou rovinu a stává se střetem černobílého vidění a předem hotových názorů, stojících proti snaze Metropolitní plán vysvětlovat a nacházet konsenzus s konstruktivní kritikou. Současná náměstkyně Petra Kolínská neskrývá svou předpojatost, když například na svém blogu označila návrh Metropolitního plánu za “legislativní zmetek”. 3) Podrývá tím z pozice politika zodpovědného za územní rozvoj Prahy čtyřletou práci na přípravě územního plánu, zasévá nedůvěru veřejnosti a snižuje šanci na úspěšné projednání a schválení plánu. Petra Kolínská nerespektovala názory odborné veřejnosti, varující před neuváženým odvoláním ředitele IPR Petra Hlaváčka. 4) Mohla a měla předvídat rozpad týmu zpracovatele územního plánu a nebyla na tuto atlternativu připravena. Řada osobností následně označila odvolání ředitele IPR za závažnou chybu. 5)

Přerušení práce na Metropolitním plánu přináší městu vážné škody :

Lze předpokládat zdržení přípravy plánu z důvodu výběru nového týmu minimálně o půl roku, seznámení nového týmu s rozpracovaným plánem ve všech souvislostech a získání nutných znalostí problémů (například nové konzultace s městskými částmi) minimálně další rok, pravděpodobná změna koncepce plánu znamenají posunutí termínu pro schválení územního plánu daleko za rok 2020, v krajním případě úplné zastavení jeho přípravy. Zvolený a do důsledků nepromyšlený postup náměstkyně Kolínské snižuje důvěru k připravovanému dokumentu (a celé politické reprezentaci města Prahy), vyvolává paniku u zainteresované veřejnosti  a komplikuje budoucí projednávání územního plánu. Náklady na práci Gremiální rady IPR a Odborné pracovní skupiny pro posouzení Metropolitního plánu byly zbytečně vynaložené, jejich doporučení nejsou respektována.
Vyvolané náklady na uspořádání nových výběrových řízení, nastudování návrhu a získání potřebných znalostí novým zpracovatelem, prodražují přípravu Metropolitního plánu a zároveň snižují hodnotu dosud vynaložené práce týmu zpracovatele i osobností, věnujících svůj čas odborné oponentuře. Prodloužení přechodného období přípravy nového územního plánu přináší další škody jak v přípravě projektů, tak v nekoncepčním a neřízeném stavebním rozvoji metropole a v dalším zaostávání Prahy v soutěži s ostatními evropskými městy. Důsledky rozhodnutí jdou přímo proti důvodům k pořízení nového územního plánu, a zároveň jsou v rozporu se strategickými vládními dokumenty „Politika územního rozvoje ČR“ a „Politika architektury a stavební kultury ČR“.

Zásadní rozhodnutí o odvolání ředitele IPR nebylo uspokojivě vysvětleno :

Vše nasvědčuje tomu, že odvolání ředitele Petra Hlaváčka a následný rozpad kanceláře Metropolitního plánu byly motivovány především osobní averzí Matěje Stropnického k vedoucímu kanceláře Romanu Kouckému, což bylo
v médiích několikrát zmíněno. Ostatní důvody jsou zástupné. Posudek Odborné pracovní skupiny pro posouzení Metropolitního plánu, zadaný MHMP zpracovaný letos v létě, mluví o principiální i legislativní správnosti připravovaného dokumentu. Doporučení a úpravy vycházející z tohoto posudku jsou vzhledem k fázi zpracování Metropolitního plánu – vzhledem k jeho komplexnosti a složitosti –  jistě vítané.

Žádáme zastupitelstvo, aby zodpovědně posoudilo důvody k odvolání ředitele IPR včetně důsledků, které přinesly. Považujeme současnou situaci ve věci přípravy Metropolitního plánu za závažné selhání politické moci. Doporučujeme zastupitelstvu MHMP odvolání Petry Kolínské z pozice náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a revokaci rozhodnutí rady ze dne 20.9.2016 z důvodu předložení zavádějících a nerelevantních informací k závažnému rozhodnutí a uvedení Rady MHMP v omyl.

Zároveň žádáme zastupitelstvo, aby podpořilo vybudování informačního centra IPR (jak je běžné v Berlíně, Vídni a dalších metropolích), kde by mohli zpracovatelé sami komunikovat s odbornou, laickou, aktivizační veřejností, bez zprostředkujících článku politické reprezentace, která má své vlastní chápání skutečnosti. Toto centrum se zároveň stane oficiálním místem, kde může docházet k protínání aktivit odborné i laické veřejnosti mj. ve zprostředkovávání zkušeností ze zahraničí s vytvářením kvalitního prostředí pro život. Jsme přesvědčeni, že jedním z hlavních úkolů MP je vyvažování a koordinování  mnohdy mimořádně protichůdných požadavků v území, včetně představ občanských spolků a aktivit. Ve výsledku je totiž nezbytné dospět k dobře ukotvené vizi dlouhodobého odpovědného rozvoje, kde každý může dostat svůj díl vždy jen s ohledem na celek. A právě hledání zodpovědné vize celku je něco, co většina odborné veřejnosti považuje na zpracovávaném MP a lidech, kteří za ním stojí, za nejcennější. 

sepsáno redakční radou MetropolitníPraha v Praze dne 17.10.2016

Ing. arch. Josef Smutný, M. A. Martin Kloda,  Ing. arch. Edita Lisecová,  Ing. arch. MgA. Eva Červinková

kontakt: metropolitnipraha@gmail.com

                                                                                                                                                         

poznámky:

1)

anketa Skleněné peklo směšuje chystaný Metropolitní plán se stavbami, realizovanými podle předchozích územních plánů a jejich změn: „Od demokratické revoluce uplynulo již 25 let a to je příležitost se zamyslet, jak se do tváře Prahy zapsala nová doba. V současnosti zároveň probíhá příprava nového územního plánu, který může tvář města výrazně ovlivnit. Každoročně investoři požadují desítky změn stávajícího plánu, které jim lépe umožní další výstavbu. Představitelé města při posuzování dopadu staveb často tápou. Proto jsme se rozhodli udělat – s pomocí všech Pražanů – inventuru stavebního vývoje metropole.“

http://arnika.org/prichazi-do-prahy-sklenene-peklo

2)

PUK je „nezávislou platforma odborníků z občanského a akademického sektoru, usilující o větší otevřenost a srozumitelnost územního plánování v Praze a o efektivnější zapojování Pražanů do tohoto procesu“. http://www.prazskeforum.cz/projekty/puk

3)

http://kolinska.blog.respekt.cz/politik-jako-arogantni-ignorant-aneb-kdo-muze-mluvit-do-uzemniho-planovani/

4)

– petice zaměstnanců IPR čítající 184 podpisů

– petice „Stavíme se proti politickým hrátkám a proti odvolání ředitele IPR Praha Ing. arch. Petra Hlaváčka“ z června 2016, 1 889 podpisů

http://e-petice.cz/petitions/stavime-se-proti-politickym-hratkam-a-proti-odvolani-reditele-ipr-praha-ing-arch-petra-hlavacka.html

-PROHLÁŠENÍ Senátu Fakulty architektury ČVUT  6.6.2016, adresovaného Primátorce a radním hl.m. Prahy :

“Vyzýváme Radu hl. m. Prahy k přehodnocení případného záměru architekta Hlaváčka z této pozice odvolat a s ohledem na výše uvedené skutečnosti mu vyjadřujeme naši plnou profesní, občanskou i lidskou podporu,” píše se v prohlášení. Podle členů senátu je Hlaváček odborník, který dovede “vést rozpravu a sbližovat mnohdy protichůdná stanoviska a názory na další směřování metropole”.
https://www.facebook.com/asfastudenti/posts/1055839647795653

5)

http://metropolitnipraha.cz/tag/architekti-podporuji/

 

Zásadní nesouhlas odborné veřejnosti s postupem náměstkyně Kolínské

Podpis připojili:

Ondřej Císler, architekt

Novotný Tomáš, architekt

Redčenko Boris, architekt

Stanislav Fiala, architekt

Beneš Ondřej, architekt, teoretik architektury

Mrázek Karel, architekt

Rajniš Martin, architekt

Dub Evžen, architekt

Oth Tomáš, architekt

Havlas Jakub, architekt

Máslo Vít, architekt

Chisholm Martina, architektka

Boháčová Zuzana, architektka

Formánek Vít, architekt

Jehlík Petr, architekt

Schubert Ondřej, architekt

Neumann Jiří, architekt

Štefuráková Jana, architektka

Šťastná Jana, architektka

Vít Milan, architekt

Papp Aleš, architekt

Pappová Magdaléna, architektka

Zavřel Ondřej, architekt

Pínová Kateřina, architektka

Shaptala Vadim, architekt

Richtrová Eva, architektka

161017_dopis_zastupitelum_mhmp_fin_metropolitnipraha