Skip to content

Expertní posudek + Reakce zpracovatele na posudek / “Z reakce Kanceláře metropolitního plánu IPR, které bylo zveřejněno na webových stránkách vyplývá, že výsledky expertního posouzení plánu vítá a respektuje. Současně byly připravovány odborné konference na témata, která lze řešit několika možnými způsoby…”

Během léta 2016 Metropolitní plán posuzovala pracovní skupina sestavená z respektovaných nezávislých právníků a urbanistů. Ta potvrdila, že rozpracovaný návrh Metropolitního plánu naplňuje legislativní požadavky. Tým expertů jednoznačně doporučuje pokračovat v procesu jeho pořizování. Vyplývá to ze závěrů, které dne 13. září 2016 projednala rada města.

Doslovný přepis úvodu Stanoviska:
(Stanovisko pracovní skupiny RHMP k návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy)

Pracovní skupina především na úvod konstatuje, že jí posuzovaný návrh Metropolitního plánu, zpracovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, je kvalitním základem pro naplnění cílů a úkolů územního plánování, jak je definuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), a pro naplnění priorit územního plánování, jak je stanoví vyšší stupně nadřazené územně plánovací dokumentace a strategické dokumenty hlavního města Prahy.

Pracovní skupina oceňuje inovativní přístup k metodice tvorby územního plánu a pečlivost, s jakou bylo přistoupeno ke sběru a vyhodnocení širokého spektra dat o území, jakož i nepopiratelné úsilí, které bylo Zpracovatelem do dnešních dnů návrhu Metropolitního plánu věnováno. Inovativní přístup usilující o novou kvalitu územního plánování považujeme za vhodný zejména proto, že se snaží předcházet negativním jevům spojeným s uplatňováním dosud platného územního plánu, stagnací rozvoje výstavby i veřejné infrastruktury či faktických stavebních uzávěr ve velkých rozvojových územích města a vychází vstříc legitimním zájmům rozvoje města, systematického plánování jeho budoucích kapacit a vytváření podmínek pro příjemný život v něm.

Pracovní skupina považuje za důležité zdůraznit zásadní význam nového územního plánu pro kontinuální a udržitelný rozvoj a prosperitu hlavního města Prahy, a z toho vyplývající nezbytnost najít maximální možnou celospolečenskou shodu na ochraně hodnot, veřejných zájmů, vymahatelnosti a závaznosti nástrojů regulace.

Reakce Kanceláře metropolitního plánu IPR, které bylo zveřejněno na webových stránkách, ze kterého vyplývá, že výsledky expertního posouzení plánu vítá a respektuje, byly připravovány odborné konference na témata, která lze řešit několika možnými způsoby…:

Ve všech sporných případech však Skupina říká pouze svá doporučení a nechává výsledné řešení na zvážení Zpracovatele, který bude vždy, a to bez výjimky, za výsledné odevzdané řešení odpovědný a je tedy z právního i věcného hlediska na něm, jakému řešení dá přednost. Tento profesionální a velkorysý a přístup je dle názoru Zpracovatele jednoznačnou známkou vysoké důvěryhodnosti Skupiny a vysokého kreditu výsledného Stanoviska. Proto je také Zpracovatel připraven toto Stanovisko respektovat a v jeho duchu návrh Metropolitního plánu před odevzdáním do společného jednání dopracovat.

Zpracovatel Stanovisko opakovaně a podrobně prostudoval, v několika diskusích porovnal možná řešení a z toho plynoucí důsledky, a zvážil, ke kterému řešení se přiklonit. Někde to bylo jednoznačné. Tam, kde se ovšem řešení nejevilo zcela jasně, a kde by bylo možné souhlasit s několika variantami řešení, aniž by to snížilo kvalitu výsledného díla, doporučujeme další diskusi poté, co připravíme možné varianty…

To se týká zejména hledání celkového potenciálu a kompozice města, s tím související parametrické a grafické regulace míst s největším rozvojovým potenciálem a v neposlední ředě také regulace výšek. To všechno může zajistit zásadní rozvoj hodnot Prahy jako metropole a důležitého města v Evropě…

Potřebuje snad takové srovnání další komentář?

Snad pouze výklad Petry Kolínské, který ovšem nikdy (KMP) zpracovatelům plánu osobně nesdělila, ale pouze ho „vzkazuje přes média“ a tento vzkaz zní: „Poté co pan Koucký pověsil na stránky IPR kritiku výsledků expertní komise, v níž odmítl její připomínky, jsem chtěla po řediteli Hlaváčkovi, aby ho odvolal. Když odmítl, nezbylo než odvolat jeho a pak prosadit konec pana Kouckého,“ vysvětluje své důvody náměstkyně Kolínská. (Přímá citace je ze článku Jistě, paní náměstkyně, publikovaném v týdeníku Respektu dne 26.9.2016, autor Jaroslav Spurný)

—————

Vzhledem k tomu, že je materiál- výsledná zpráva pracovní skupiny- přístupným dokumentem jej zde uveřejňujeme v úplném znění, společně s odpovědí zpracovatele plánu. posouzeni_mpp_pracovni_skupinou_rmhp_podle_usneseni_c-_1657_ze_dne_27-6-2016

reakce_na_stanovisko_uvodni_cast_00_bw

Složení expertního týmu:

Předseda: František Korbel, právní expert na stavební právo

Místopředsedkyně: Veronika Šindlerová, autorizovaná architektka

Členové:

  • Pavel Uhl, právní expert na stavební právo
  • Pavel Hnilička, autorizovaný architekt, 1. místopředseda ČKA
  • Ing. arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt
  • Renáta Pintová – Králová, Česká společnost pro stavební právo

Tajemník a zapisovatel: Ing. Martin  Čemus, pověřený řízením UZR (odbor magistrátu, který plán pořizuje)