Skip to content

Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík / O co může a má usilovat Metropolitní plán a současná diskuze nad Metropolitním plánem

v červenci 2015 byl uveřejněn článek architekta Ondřeje Beneše a filosofa Oldřicha Ševčíka, reagující na článek Matěje Stropnického (zveřejněného v Právu | 18.6.2015 ), ve kterém se jako náměstek primátorky pro územní rozvoj kriticky vymezoval vůči připravovanému Metropolitnímu plánu.

/Ing. arch. ONDŘEJ BENEŠ, Ph.D. /pedagog na FA ČVUT v Praze, praktikující architekt/ doc. PhDr. OLDŘICH ŠEVČÍK, CSc. /Ústav historie a teorie architektury – FA ČVUT v Praze /

Reakce Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka: “O co může a má usilovat Metropolitní plán”

Z celého článku citujeme úryvek: “Rozčlenění území na lokality provedené Romanem Kouckým je pro nás směřováním přes topologii metropole (od již nadále neúnosných, „spotřebovaných“ modernistických konceptů spjatých s industriální společností!) k topografii (i to je třeba docenit!). Kouckým zvolený přístup nepodřizuje uchopení místa univerzálním idejím, které produkovala moderní doba, naopak propojuje místo, aktuální stav s perspektivou, neruší v realitě obsažené „funkce“ (doprava ad.), takto konstruovaná kompozice neruší funkcionalitu města, ale svazuje je s dalšími hodnotami historicky rostlého města (krása ad.).

Stropnického interpretace základních idejí Metropolitního plánu jako „vidiny“, touhy po kráse a tvůrčí svobodě architekta a urbanisty, tento rozměr opomíjí a stává se fatálním nepochopením toho, oč zde běží. Bohužel. Proto i další kvalita Kouckého přístupu, kdy se „neprotahuje“ minulost do budoucnosti, ale jde o tvoření budoucnosti, nemá naději na ocenění.

V čem je význam tohoto přístupu Romana Kouckého? V tom, že jde o ofenzivní, nedefétistické otevření tématu: jak by mělo město „přirozeně“ růst, při veškerém zatížení obsahu tohoto pojmu. Co vše je třeba v dalších etapách „důkladně a citlivě“ propracovat a s jakými riziky je to spojeno, o tom nepochybně Roman Koucký a jeho tým ví. Metropolitní plán získává stoupence z řad původních kritiků, probíhá proces (mj. vřazení empatie k městským částem a vyšší tlak na regulační prvky atd. – tyto poslední důležité konkretizace přesahují rámec článku), který je s každým tak závažným dokumentem spjat.”

celý článek zde:

http://www.earch.cz/cs/revue/stropnickeho-manifest-interurbanismu

http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/07/metropolitni-plan.html